вторник, 25 март 2008 г.

Профилактично хранене

Правилно организираното и изграденото на съвременните принципи хранене осигурява нормалното протичане на процесите на растеж, развитие и обмяна на веществата в организма на човека .То регулира не само обменните процеси , но и реактивността на организма и неговата адаптация към постоянно изменящите се условия на труд и бит и най-вече към многобройните и разнообразни химични и физични вредни фактори на заобикалящата ни среда. По този начин правилното хранене допринася за постигане на добро здраве, висока трудоспособност и дълголетие.
Промените в характера на храненето от една страна могат активно да съдействат за възникването или задълбочаването на токсичните увреждания или заболявания, т. е получават се т. нар отрицателен ефект. От друга страна целенасочените изменения в храненето могат да окажат и определено защитно действие върху клетките и органите, като ги предпазват от увреждане и заболяване.
В своя хилядолетен житейски път човечеството е наблюдавало и опознавало ролята и значението на хранителния фактор за организма, даже и неговото защитно и лечебно действие.
В групата на оздравителните мероприятия храненето заема важно място, определено от природните закономерности , свързани със сложната взаимовръзка между организъм и среда.
В науката за храненето на човека са формулирани и обособени раздели за специално хранене. В тях влизат профилактичното и диетичното хранене като подраздели на рационалното хранене на човека(диетичното или лечебното хранене се е формирало значително по-рано , още в древни времена, като хранене със специално лечебно - профилактично значение).
Според съвременните формулировки предпазното и защитно действие на храната е обособено в отделен раздел- т. нар Профилактично хранене.
Профилактичното хранене представлява коригиращо специално хранене, което чрез подбор на определени хранителни продукти или хранителни вещества, съчетани в подходящи съотношения, повишават съпротивлението на организма , поддържат нормална телесна маса и оптимални функционални възможности на органите и системите спрямо неблагоприятно действащите фактори на производствената и комуналната среда ,с цел предотвратяване появата и разпространението на хронични токсични увреждания и заболявания
Предпазната роля на храната се проявява преди всичко в подпомагане възможностите на атакуваните от вредния фактор органи и системи да формират адаптацията на организма спрямо вредностите на средата, към която ще трябва да се приспособява и защитава. По този начин се постига повишаване на защитните сили на организма.
Правилно и оптимално балансираните хранителни вещества в профилактичната диета осигуряват изразходваните биосъставки на организма под действието на вредните фактори.
Профилактичната роля на храненето има няколко направления:
Повишаване защитните сили на организма.
Това се постига с правилно балансиране на хранителните вещества, с което се осигуряват дефицитните хранителни съставки за организма и нормалното протичане на неговите обменни процеси.
Забавяне постъпването на токсичните вещества в организма.
Ускоряване отделянето на токсичните вещества, което се постига чрез насищане на организма с подходящи физиологични компоненти на храната.
Стимулиране възстановяването на атакуваните от вредния фактор звена на обменните процеси.
Основно изискване към всеки вид профилактично хранене е приложението му на фона на едно пълноценно в биологично отношение хранене.

Няма коментари: